Home/News/PH > Aston Martin/Takeover rumours don't spoil Aston Martin's party