Home/News/PH > Aston Martin/Mercedes to take 20 per cent stake in Aston Martin